Edukacija Tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju i članova njihovih porodica

Edukacija je namenjena  stručnjacima koji imaju potrebe za unapređivanjem veština u tretmanu dece i mladih sa problemima u ponašanju i članova njihovih porodica.

Tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju se razvijao tokom višegodišnjeg rada sa ovom grupom klijenata i dugogodišnjom saradnjom sa predstavnicima sistema socijalne zaštite, pravosuđa i obrazovanja. Predstavlja poseban model rada sa decom i mladima koji je fokusiran na poštovanje osnovnih principa Konvencije o pravima deteta i podrazumeva uvažavanje najboljih interesa deteta, njegovog dostojanstva i prava na učešće u donošenju odluka u svim pitanjima koji ih se neposredno tiču, a vezani su za samu realizaciju tretmana.

Program  tretmana uključuje strukturisan, sveobuhvatan timski rad uz individualizovani pristup svakom detetu, odnosno njegovim roditeljima u meri u kojoj  oni žele da se uključe. Ovakav metod rada sa mladima pokazao je dobre rezultate u procesu njihove resocijalizacije (prema podacima centara za socijalni rad samo 10% dece koja su bila uključena u ovaj program je recidivirao u posmatranom periodu njegovog trajanja) i bio je od izuzetnog značaja za njihov povratak u obrazovni sistem, promenu obrazaca ponašanja i integraciju u društvenu sredinu.

Rad stručnog tima Educentra predstavlja primer modela najbolje prakse rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Brzina reagovanja, dobra struktura i komunikacija koja omogućava brze i kontinuirane intervencije su najznačajnije karakteristike tretmana. U radu sa decom i mladima sa problemom u ponašanju, odnosno sukobu sa zakonom, razvija se “okruženje” gde postoje jasna pravila ali koja nisu restriktivna i dobro su prihvaćena od strane klijenata.

Edukacija ima za cilj da polaznici steknu veštine i znanja za samostalan rad sa ovom ciljnom grupom.

Edukaciju drže koordinatori bivšeg Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju iz Beograda, Ljiljana Marković, specijalni pedagog i Jelena Vukičević, psiholog.  U tretman do sada je bilo uključeno preko 600 porodica i to  deca koja su u riziku, počinioci krivičnih dela i deca žrtve nasilja. Tretman obuhvata kako preventivan rad sa decom u riziku tako i realizaciju vaspitnih naloga i vaspitnih mera koje su izrečene prema maloletnim učiniiocima krivičnih dela.

KOLIKO TRAJE

Edukacija se sastoji iz 6 dvodnevnih modula koji će se održavati jednom mesečno tokom vikenda. Ukupno tajanje edukacije je 96 sati u toku 6 meseci.

KOJI SU CILJEVI?

Po završetku edukacije polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju specifičnosti problematičnog ponašanja mladih
 • Sprovode postupak procene deteta i porodice
 • Samostalno dizajniraju i sprovode tretman za decu i mlade sa problemima u ponašanju i članove njihove porodice po modelu rada Educentra
 • Sarađuju sa drugim sistemima u zaštiti dece i mladih

1.Modul

 • Pojam poremećaja u ponašanju, problema u ponašanju, riziko faktori u porodičnoj, školskoj, vršnjačkoj sredini i široj socijalnoj sredini, specifične karakteristike roditelja dece i mladih sa problemima u ponašanju
 • Normativni i etički okvir u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju

2. Modul

 • Specifičnosti intervjuisanja dece i mladih sa problemima u ponašanju i članova njihovih porodica
 • Plan tretmana

3. Modul

 • Savetodavne tehnike u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim roditeljima

4. Modul

 • Rad sa roditeljima
 • Rad sa decom i mladima

5. Modul

 • Rad sa decom i mladima u riziku od zloupotrebe PAS
 • Primena vaspitnih mera i vaspitnih naloga

6. Modul

 • Supervizijski rad

 

Prijavljeni do 01.09.2019. ostvaruju popust od 20% na cenu edukacije, plaćanje je moguće u 6 mesečnih rata.

Studenti (apsolventi i diplomci) i nezaposleni imaju popust od 20%.

Nakon završene edukacije polaznici dobijaju sertifikat EDUCENTRA.