Životni koučing

Life Coaching
blur-close-up-decor-1485657

Kognitivno bihejvioralni koučing

Koučing predstavlja odnos klijenta i kouča, koji podstiče i omogućava novi način razmišljanja i promišljanja kod klijenta i podržava primenu novostečenih saznanja kroz konkretne akcije klijenta. Krajnji rezultat je brže postizanje željenih ciljeva i rezultata, kao i brže i lakše ostvarenje trajnih pozitivnih promena u ponašanju.

Suština koučinga nije da kouč daje odgovore, savete i rešenja klijentu, niti da se bavi terapijskim tretmanom klijenta, već  da pravim pitanjima podrži klijenta u pronalaženju sopstvenih odgovora i rešenja.

Kognitivno-bihejvioralni koučing (KBK) je integrativni pristup koji kombinuje upotrebu kognitivnih, bihejvioralnih i imaginativnih tehnika i strategija, te tehnika i strategija rešavanja problema unutar kognitivno-bihejvioralnog okvira.

KBK može  povećati psihološku fleksibilnost, unaprediti dobrobit klijenta, prevenirati stres i pomoći u prevazilaženju blokada koje stoje na putu promene. U pitanju je pristup dualnih sistema pošto se koriste metodologija rešavanja problema i traženja rešenja, s jedne, i kognitivno-bihejvioralna metodologija, s druge strane, a sve s ciljem pomaganja klijentima da prevaziđu praktične probleme i da izađu na kraj sa emocionalnim, psihološkim i ponašajnim blokadama koje stoje na putu postizanju ciljeva.