Porodična medijacija

MEDIJACIJA

Medijacija je postupak alternativnog načina rešavanja sporova, u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz dogovaranje i pregovaranje pomažu klijentima da postignu zajedničko rešenje i dođu do sporazuma koji će rešiti njihove sporne odnose i biti prihvatljiv za obe strane.

Medijacija je miroljubiv način rešavanja problema, pri čemu zavađene strane uglavnom direktno komuniciraju. Uloga medijatora je da omogući dijalog između tih strana, pomažući im da ostanu fokusirani na suštinu problema i dođu do mogućih rešenja spora. Medijator ne može  klijentima nametnuti rešenje spora, već on samo pomaže da one same dođu do rešenja problema.

Postoje osnovni principi medijacije koji su propisani zakonom, a to su dobrovoljnost, poverljivost, neutralnost medijatora i jednakost klijenata.

Prednosti medijacije:

 • poverljiva,
 • nepristrasna,
 • dobrovoljna,
 • omogućava klijentima da reše problem dogovorom, u skladu sa svojim interesima,
 • jeftinija je od sudskog postupka,
 • manje je stresna nego odlazak u sud,
 • rešava spor brže nego u sudskom postupku,
 • manje je formalna od sudskog postupka.

MEDIJATOR

Medijator pomaže u uspostavljanju pozitivne atmosfere, dvosmerne komunikacije, slušanja, razumevanja i empatije, te pomaže klijentima u pronalasku i analizi realnih opcija koje mogu zadovoljiti njihove interese.

PORODIČNA MEDIJACIJA

Medijacija u slučajevima razvoda/razdvajanja – medijacija predstavlja oblik intervenisanja u razrešavanju konflikta u sferi partnerskih i porodičnih odnosa, npr: sukobi između roditelja i adolescenata, neslaganja po pitanju starateljstva nad decom, viđanja deteta sa roditeljem, izdržavanja, donošenja vašnih odluka u vezi vaspitavanja deteta isl.

Osnaživanje roditelja da se dogovaraju oko budućnosti svoje dece je primarni cilj medijacije. Medijator nastoji da  pomogne roditeljima da razumeju značaj njihove saradnje u prevazilaženju dečijih reakcija na razdvajanje roditelja, smanje napetost, ljutnju i nesporazum, a radi zaštite najboljeg interesa deteta. Pregovaranje o saradničkim roditeljskim odnosima je centralna tema porodične medijacije jer razdvojeni/razvedeni roditelji treba i dalje da sarađuju oko podizanja dece i uređivanja ličnih odnosa sa njima.

Primena medijacije u razvodima/razdvajanjima roditelja bazira se na sledećim pretpostavkama:

 • na dečiji razvoj pozitivno utiče kontinuirani odnosa sa oba roditelja;
 • produženi konflikti između roditelja štetan je za decu;
 • saradnja roditelja posle razvoda/razdvajanja pomaže deci u prilagođavanju na novonastalu situaciju;
 • roditelji mogu donositi zajedničke odluke i posle razvoda/razdvajanja.