Problemi u ponašanju dece i mladih

Pod problemima u ponašanju podrazumeva se: nepoštovanje pravila (kućnih i školskih), suprotstavljanje autoritetu, verbalna i/ili fizička agresija, uništavanje stvari, laži i manipulacije, krađe, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, zavisnost od interneta, igrica, otežano završavanje škole ili odustajanje od školovanja, kao i ponašanja koja su u sukobu sa zakonom

CILJ TRETMANA

Cilj tretmana je da zahvati, promeni i unapredi roditeljske veštine i odnose u porodici, vršnjačke odnose, obrazovanje i profesionalno osposobljavanje mladih. Ovo se postiže promenom stavova i ponašanja.

KARAKTERISTIKE TRETMANA

Tretman traje najmanje 6 meseci, obuhvata direktan kontakt sa porodicom, individualizovan je i intenzivan. Učestalost seansi varira u zavisnosti od složenosti, intenziteta i faze rada, u početku su češće, po potrebi i svakodnevne, a u fazi završavanja tretmana i osamostaljivanja, odvijaju se jednom nedeljno ili ređe.

Tretman obuhvata više polja: lično (samovrednovanje deteta ili mlade osobe i potencijala koje ima), porodično (odnosi u porodici), vršnjačko (uticaj koji vršnjaci imaju na dete i mladu osobu) i obrazovno (podrška u obrazovanju). Fokus je na otklanjanju smetnji i otvaranje mogućnosti za bolje funkcionisanje porodice, dece i adolescenata. Usmeren je na faktore koji su povezani sa ponašanjem deteta (rizične i zaštitne).

METODOLOGIJA RADA

Tretman je orijentisan na pozitivno – snage i potencijale dece i mladih i njihove porodice, koje se koriste kao podrška za pozitivne promene i održavanje te promene. Deca i mladi i članovi porodice se podstiču i osposobljavaju da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje i odnose sa drugima.

Kada se identifikuje problem, pristupa se osmišljavanju programa rehabilitacije. Intervencije su orijentisane na sadašnju situaciju i aktuelna dešavanja u životu porodice. Koristimo elemente kognitivno-bihevioralne psihoterapije i koučinga, multisistemske porodične terapije, a kroz direktivno psihološko savetovanje.

Rad na rešavanju problema podrazumeva:

> Savetovanje sa roditeljima – unapređenje roditeljskih veština i razvijanje podrške za suočavanje sa izazovima odgajanja i vaspitavanja dece i mladih;

> Savetovanje sa detetom/ mladom osobom – unapređenje socijalne kompetencije dece i mladih, koja je neophodna za njihovo prosocijalno funkcionisanje u porodici, školi, lokalnoj zajednici i odnosima sa vršnjacima;

>Savetovanje sa porodicom – poboljšavanje komunikacije između članova porodice i uspostavljanje drugačije dinamike i odnosa unutar porodice;>

> Psiho-socio-edukativne radionice –  grupe podrške za decu i roditelje;

> Intervencije na polju obrazovanja – poboljšavanje veze između djaka, roditelja i nastavnika, popravaljanje ocena, popravaljanja ponašanja deteta u školskoj sredini, smanjenja bežanja sa časova;

> Strukturiranje slobodnog vremena.

Terapeutski tim se rukovodi principom prihvatanja i uvažavanja ličnih i porodičnih karakteristika klijenta, uz poštovanje autonomije i poverljivosti odnosa sa klijentom.

EFEKTI TRETMANA

Iskustveno je dokazana delotvornost ovakvog tretmana kod dece i mladih sa problemima u ponašanju i visokim stepenom rizika od razvoja problema u ponašanju. Tretmanom je, do sada, obuhvaćeno preko 550 porodica, a 70% porodica je uspešno završilo tretman.

Psihoterapijski rad je korak posle našeg tretmana, nakon što su sanirani akutni problemi na polju ponašanja i ukoliko je klijent zainteresovan ili je procenjeno da je neophodno da se uključi u takvu vrstu podrške.

Utisci naših klijenata:

“Laganje, nedisciplina, neodgovornost, loše ocene i bežanje iz škole, drsko ponašanje, nepoštovanje roditelja i starijih, bili su osnovni problemi našeg sina zbog čega smo se suprug i ja najpre obratili Centru za socijalni rad, a onda na njihovu preporuku počeli smo da dolazimo ovde. Primetili smo da je Petar počeo da se menja kada su prestala svakodnevna zvanja iz škole odakle su nas ranije upozoravali na njegovo ponašanje. Petar je stekao više drugara, iskreniji je, počeo je da poštuje starije i završava obaveze na vreme,”

 „Ja sam ovde preporučen, ja moram da dolazim. Ali sada dolazim zato što volim.“

K. ide vanredno u školu, jer su predložili to da ga ne bi izbacili. Zbog toga vam hvala jer je dao sve ispite, a i od toga je hteo da odustane. On je sad počeo da radi i to mu je zanimljivo.“

” Psihološka podrška mi je bila na raspolaganju uvek kada mi je bilo potrebno da otvoreno razgovaram o svojim problemima.”

„Ovo što je ovde učio mu znači. Ja sam zadovoljan, iz informatike ima 5. Od lošeg dečaka postao je dobar učenik.“

„Mali je toliko smireniji sa njim može da se razgovara.. Mi nismo pre mogli uopšte da komuniciramo, sada je razumniji. Mi nismo mogli da izađemo na kraj sa njim. Ovo je stvarno drugo dete. Ja sam prezadovoljna.“