O nama

Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj čini tim stručnjaka koji su specijalizovani za rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Principi, na kojima se zasniva rad savetnika u Educentru su: dobrovoljnost, odgovornost prema klijentima, poverljivost, poštovanje i uvažavanje klijenata, najbolji interes deteta, pozitivni pristup u radu sa klijentima i poštovanje profesije. Višegodišnje iskustvo u radu sa porodicama dece i mladih sa problemima u ponašanju članovi  tima Educentra stekli su  tokom razvijanja usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju. U okviru Dnevnog boravka razvile su program realizacije vaspitnih mera i vaspitnih naloga izrečenih prema maloletnim učiniocima krivčnih dela. Sada, u Educentru, primenjuju različite programe prevencije problema u ponašanju kao i programe usmerene na promenu problematičnog ponašanja kod dece i mladih.

Klijenti su se najčešće javljali zbog:

  • problema u ponašanju deteta,
  • nefunkcionalne komunikacije roditelj-dete,
  • nefunkcionalne postrazvodne roditeljske komunikacije,
  • podrške u vaspitanju dece školskog uzrasta.

Pored specijalnog pedagoga i psihologa, naš tim, po potrebi, čine i logoped,  dečiji psihijatar i specijalista za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci.

SPECIJALNI PEDAGOG LJILJANA MARKOVIĆ

Licencirana u Komori socijalne zaštite za osnovne stručne poslove i specijalizovane poslove medijacije. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa porodicama dece i mladih sa problemima u ponašanju. Dodatno usavršavanje: osnovni nivo Geštalt edukacije za psihoterapiju,  Kognitivno bihejvioralni koučing, Sistemska porodična terapija u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju,  Medijacija ( osnovni nivo i porodična medijaciju).  Supervizor je i mentor studentima i diplomcima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Razvija tretmanski program dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovih porodica, kao i preventivni program namenjen opštoj populaciji. Osmišljava i realizuje treninge i stručne skupove sa temom rada sa decom i mladima  za stručnjake iz različitih sistema.

PSIHOLOG JELENA VUKIČEVIĆ

Završene dodatne edukacije iz Dijalektičke terapije, Sistemske porodične terapije u radu sa adolescentima, Medijacije (osnovni nivo i porodičnu medijaciju), O. L. I. Integrativne Psihodinamske Psihoterapije (početni nivo). Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama, a kroz savetodavni rad, kreiranje i držanje psiho-socio-edukativnih radionica, podršku u obrazovanju i saradnju sa institucijama socijalne zaštite, prosvete i pravosuđa. Koautor Priručnika o intervencijama sa adolescentima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama (Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd, 2017.). Koautor i realizator preventivnih programa za opštu populaciju. Realizator obuka i edukacija za apsolvente i stručnjake iz sistema socijalne i zdravtvene zaštite i prosvetnog sistema.