Savetovanje

Savetovanje
balance-cobblestone-conceptual-279470

SAVETOVANJE

Savetovanje pojedincu omogućava da, uz pomoć stručnog lica, nauči kako da rešava neki problem ili teškoću/krizu, da donosi odluku, popravlja međuljudske odnose, razvija ličnost. Savetovanje se odvija najčešće jednom nedeljno, po potrebi češće ili ređe i u terminima koji odgovaraju klijentu.

Savetovanje je interaktivni proces učenja zasnovan na dogovoru između savetnika i klijenata, koji mogu biti individue, porodice, grupe ili institucije, koji se na jedan sveobuhvatan način bavi  klijentovim temama. 

Opšti cilj savetodavnog procesa je obezbediti klijentima mogućnost da rade na sebi u skladu sa dogovorenim principima, ka potpunijem ostvarivanju svojih životnih kapaciteta kao individua i kao članova svoje zajednice.

Savetnik je profesionalno osposobljena osoba koja nudi savetničku uslugu klijentima, u skladu sa standardima savetovanja. Savetnik je obavezan da se pridržava i određenih etičkih standarda kao što su: poverljivost podataka dobijenih u toku savetodavnog procesa, poštovanje autonomije klijenta,  poštovanje privatnosti i integriteta.

Savetovanje je kratkoročno rešavanje “normalnih” stanja na racionalan način za razliku od  psihoterapije koja je usmerena na otklanjanje patoloških stanja sa akcentom na nesvesno. (Bramer, Soster 1992.)

 

ŽIVOTNO USMERAVANJE MLADIH DO 30 GODINA

Usmeravanje mladih kroz savetodavni rad ima za cilj razvoj i unapređenje ličnih potencijala mlade osobe za ostvarivanje životnih ciljeva. Poboljšanje veština rešavanja problema i svesnost svog razmišljanja, razvoj komunikacionih veština, predstavlja efikasan metod ličnog razvoja kako u domenu privatnog tako i poslovnog života, način na koji se nosimo sa konfliktnim situacijama, kritikama, pohvalama, besom i sl. u mnogome utiču na naš životni i poslovni uspeh. Životno usmeravanje fokusirano je na rešavanje problema koji nas ometaju da dosegnemo postavljene ciljeve.

Podrška obuhvata:

  • Osnove asertivne komunikacije
  • Kritike i pohvale i kako utiču na mene
  • Upravljanje konfliktima
  • Stilovi komunikacije u poslovnom okruženju
  • Redukovanje anksioznosti, stresa i besa
  • Razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju
  • Upravljanje vremenom