Akreditovana obuka “Osnaživanje stručnjaka u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

  • Polaznici mogu biti svi stručnjaci zaposleni u Centru za socijalni rad, socijalni radnici, pedagozi, psiholozi,specijalni pedagozi, pravnici kao i institucije koje su saradnici u sprovođenju aktivnosti sa decom i mladima sa teškoćama u ponašanju.
  • Trening obezbeđuje razvoj i unapređenje kompetencija stručnih radnika koji su angažovani i rade u sistemu socijalne zaštite sa decom i mladima sa problemom u ponašanju i u sukobu sa zakonom. Obuka nudi mogućnost povezivanja teorije i prakse u radu sa decom i mladima sa problemom u ponašanju kroz razvoj posebnih veština za prepoznavanje korisnih podataka, važnih individualnih, porodičnih i drugih faktora u definisanju problema i formiranju odnosa poverenja i kreiranju radnog saveza sa detetom odnosno mladom osobom i sa porodicom. Edukacija nudi specifična znanja za prepoznavanje faktora rizika koji doprinose problemima u ponašanju, specifičnih snaga i potreba dece i mladih i njihovih porodica i lokalnih zajednica , određivanje postojećeg nivoa veština korisnika, kao polazne osnove za dalje modelovanje i oblikovanje ponašanja.
  • Obuka je raspoređena u tri povezana dana i realizuju je tri trenera koji su ujedno i autori progama Mikaina Stevanović GCSR, Snježana Jović Republički zavod za socijalnu zaštitu i Ljiljana Marković Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj “EduCentar”.

Obuka je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu  i svakom polazniku  obezbeđuje 15  bodova. 

Prijave su putem telefona 011/386-1904 ili imejlom educentar18@gmail.com