Edukacija: “Tretman problema u ponašanju kod dece i mladih”, 5. generacija

Edukacija je namenjena  stručnjacima koji imaju potrebe za unapređivanjem veština u tretmanu dece i mladih sa problemima u ponašanju i članova njihovih porodica.

Tretman problema u ponašanju kod dece i mladih se razvijao tokom višegodišnjeg rada sa ovom grupom klijenata i dugogodišnjom saradnjom sa predstavnicima sistema socijalne zaštite, pravosuđa i obrazovanja. Predstavlja poseban model rada sa decom i mladima koji je fokusiran na poštovanje osnovnih principa Konvencije o pravima deteta i podrazumeva uvažavanje najboljih interesa deteta, njegovog dostojanstva i prava na učešće u donošenju odluka u svim pitanjima koji ih se neposredno tiču, a vezani su za samu realizaciju tretmana.

Program  tretmana uključuje strukturisan, sveobuhvatan timski rad uz individualizovani pristup svakom detetu, odnosno njegovim roditeljima u meri u kojoj  oni žele da se uključe. Ovakav metod rada sa mladima pokazao je dobre rezultate u procesu njihove resocijalizacije (prema podacima centara za socijalni rad samo 10% dece koja su bila uključena u ovaj program je recidivirao u posmatranom periodu njegovog trajanja) i bio je od izuzetnog značaja za njihov povratak u obrazovni sistem, promenu obrazaca ponašanja i integraciju u društvenu sredinu.

Rad stručnog tima Educentra predstavlja primer modela najbolje prakse rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Brzina reagovanja, dobra struktura i komunikacija koja omogućava brze i kontinuirane intervencije su najznačajnije karakteristike tretmana. U radu sa decom i mladima sa problemom u ponašanju, odnosno sukobu sa zakonom, razvija se “okruženje” gde postoje jasna pravila ali koja nisu restriktivna i dobro su prihvaćena od strane klijenata.

KOLIKO TRAJE?

Edukacija se sastoji iz 6 dvodnevnih modula koji će se održavati jednom mesečno tokom poslednjeg vikenda u mesecu. Ukupno tajanje edukacije je 96 sati u toku 6 meseci. Obavezno je pohađanje svih 6 modula.

KOJI SU CILJEVI?

Po završetku edukacije polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju specifičnosti problematičnog ponašanja mladih
 • Sprovode postupak procene deteta i porodice
 • Samostalno dizajniraju i sprovode tretman za decu i mlade sa problemima u ponašanju i članove njihove porodice
 • Sarađuju sa drugim sistemima u zaštiti dece i mladih

Edukacija ima za cilj da polaznici steknu veštine i znanja za samostalan rad sa ovom ciljnom grupom.

Edukaciju drže savetnice Educentra, koordinatori bivšeg Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju iz Beograda, Ljiljana Marković, specijalni pedagog i Jelena Vukičević, psiholog.

U dosadašnjem radu obuhvatile su preko 650 porodica dece sa problemima u ponašanju. Radile su sa  decom koja su u riziku, maloletnim počiniocima krivičnih dela i decom žrtvama nasilja (porodičnog i vršnjačkog nasilja). U toku rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju realizovale su vaspitne mere pojačanog nadzora, vaspitne mere posebne obaveze kao i vaspitne naloge koji su izrečeni prema maloletnim učiniocima krivičnih dela.

1.Modul

 • Pojam poremećaja u ponašanju, problema u ponašanju, riziko faktori u porodičnoj, školskoj, vršnjačkoj sredini i široj socijalnoj sredini, specifične karakteristike roditelja dece i mladih sa problemima u ponašanju
 • Normativni i etički okvir u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju

2. Modul

 • Specifičnosti intervjuisanja dece i mladih sa problemima u ponašanju i članova njihovih porodica
 • Plan tretmana (procena rizičnih i protektivnih faktora, analiza ponašanja i izrada individualnog plana)

3. Modul

 • Savetodavne intervencije u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim roditeljima
 • Tehnike u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim roditeljima

4. Modul

 • Rad sa roditeljima (individualni i grupni)
 • Rad sa decom i mladima (individualni i grupni)

5. Modul

 • Rad sa decom i mladima u riziku od zloupotrebe PAS
 • Primena vaspitnih mera i vaspitnih naloga

6. Modul

 • Izazovno ponašanje dece i mladih, izrada plana bezbednosti
 • Supervizijski rad

Moguće je plaćanje u 6 mesečnih rata.

Nakon završene edukacije polaznici dobijaju sertifikat EDUCENTRA.

 

Utisci edukanata

“Najviše mi se svidela jasnoća, konciznost, sveobuhvatnost, odličan materijal.”

“Interaktivan rad, dosta primera i odlična, prijatna “domaćinska” atmosfera.”

“Svideo mi se metodički pristup, lepo je sve koncipirano, prijatna atmosfera.”

“Predavači se lepo dopunjuju. I Ljiljana i Jelena su veoma prijatne prema svima koji su prisustvovali edukaciji.