Kalendar obuka za 2021. godinu

Educentar i ove godine organizuje nekoliko obuka za profesionalce na polju rada socijalne zaštite i rada sa decom i porodicama.

Zaštita prava dece u sudskim postupcima I u postupku izvršenja sudskih odluka – predaja i oduzimanje deteta

Sticanje znanja I veština u sudskim postupcima u kojima učestvuju deca, zaštita prava dece. Polaznici treninga steći će veštine koje mogu da primenjuju u praktičnom radu sa korisnicima u cilju pružanja kvalitetnije usluge.

Obuka je prijavljena u Komori  socijalne zaštite kao edukacija bez provere znanja i nosi 5 pasivnih bodova.

Osnaživanje stručnih radnika CSR za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom

Trening obezbeđuje razvoj i unapređenje kompetencija stručnih radnika koji su angažovani i rade u sistemu socijalne zaštite sa decom i mladima sa problemom u ponašanju i u sukobu sa zakonom. Obuka nudi mogućnost povezivanja teorije i prakse u radu sa decom i mladima sa problemom u ponašanju kroz razvoj posebnih veština za prepoznavanje korisnih podataka, važnih individualnih, porodičnih i drugih faktora u definisanju problema i formiranju odnosa poverenja i kreiranju radnog saveza sa detetom odnosno mladom osobom i sa porodicom. Edukacija nudi specifična znanja za prepoznavanje faktora rizika koji doprinose problemima u ponašanju, specifičnih snaga i potreba dece i mladih i njihovih porodica i lokalnih zajednica , određivanje postojećeg nivoa veština korisnika, kao polazne osnove za dalje modelovanje i oblikovanje ponašanja.

Obuka je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu  i svakom polazniku  obezbeđuje 15  bodova.

Veštine u radu sa korisnicima socijalne zaštite –motivaciono intervjuisanje

Tokom održavanja skupa, polaznici će se upoznati sa metodologijom tehnike motivacionog intervjua, kao I koracima koje se primenjuju u procesu motivacije korisnika za promenu. Na taj način, profesionalci će ovladati i/ili usavršiti veštine koje su značajne za rad sa svim korisnicima socijalne zaštite.

Polaznici treninga će u svom budućem radu moći da prepoznaju intervencije koje primenjuju u radu sa korisnicima a koje se odnose na tehniku motivacionog intervjua što će njihov rad učiniti kvalitetnijim i fokusiranim na motivaciju korisnika na promenu.

Obuka je prijavljena u Komori  socijalne zaštite kao edukacija bez provere znanja i nosi 5 pasivnih bodova.

Pozitivan pristup u radu sa decom  i mladima sa problemima u ponašanju

Cilj edukacije je sticanje znanja o pozitivnom pristupu u radu sa decom I mladima sa problemima u ponašanju. Pozitivan pristup je od ključnog značaja za process resocijalizacije I reintegracije maloletnika u sukobu sa zakonom kao I dece I mladih sa problemima u ponašanju I u riziku. Pozitivan pristup podrazumeva preusmeravanje pažnje na resurse I lične talente I potencijale maloletnika I članova njihovih porodica. Polaznici treninga će steći znanja o značaju pozitivnog pristupa, kroz primere iz prakse će bliže biti upoznati sa pozitivnim efektima ovakvog pristupa u radu sa decom I mladima sa problemima u ponašanju.

Obuka je prijavljena u Komori  socijalne zaštite kao edukacija bez provere znanja i nosi 5 pasivnih bodova.

Sve obuke, osim akreditovane, se održavaju online, dok se akreditovana održava u grupama ograničenog broja edukanata u skladu sa epidemiološkim merama zaštite.

Za sve dodatne informacije i prijave, možete nas kontaktirati na educentar@gmail.com.