Kalendar obuka za 2022. godinu

Kao tim profesionalaca koji godinama radi sa decom i mladima, u saradnji sa drugim institucijama, prepoznali smo veliku potrebu stručnjaka i onih koji će to tek postati, za edukacijom i/ili dodatnom obukom za unapeđenje veština u radu na zaštiti dece i mladih, ali i drugih ranjivih grupa sa kojima se svakodnevno susreću u svom poslu.
Obuke imaju za cilj stručno usavršavanje i usvajanje praktičnih veština za rad sa korisnicima, ali i samozaštitu profesionalaca od neekonomičnog trošenja svojih kapaciteta u radu i sagorevanja izazvanih manje efikasnim metodama i tehnikama rada.
Sadržaj svake naše obuke se bazira na praktičnom iskustvu i nudi konkretne principe i postupke rada, jer teoriju već znate!  Sve obuke su prijavljenje u Komori socijalne zaštite ili akreditovane u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, te se bodovi koje nose mogu upotrebiti za dobijanje ili obnovu licence.
🔸 Pozitivan pristup u radu sa decom  i mladima sa problemima u ponašanju 🔸
Sticanje znanja o pozitivnom pristupu u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Pozitivan pristup je od ključnog značaja za process resocijalizacije i reintegracije maloletnika u sukobu sa zakonom kao i dece i mladih sa problemima u ponašanju i u riziku. Pozitivan pristup podrazumeva preusmeravanje pažnje na resurse I lične talente I potencijale maloletnika I članova njihovih porodica. Polaznici treninga će steći znanja o značaju pozitivnog pristupa, kroz primere iz prakse će bliže biti upoznati sa pozitivnim efektima ovakvog pristupa u radu sa decom I mladima sa problemima u ponašanju. Obuku, preko Zooma-a, drži Jelena Vukičević, psiholog. Obuka je prijavljena u Komori  socijalne zaštite kao edukacija bez provere znanja i nosi 5 pasivnih bodova.
🔸 Veštine u radu sa korisnicima socijalne zaštite: motivaciono intervjuisanje 🔸
Tokom obuke, polaznici će se upoznati sa metodologijom tehnike motivacionog intervjua, kao I koracima koje se primenjuju u procesu motivacije korisnika za promenu. Na taj način, profesionalci će ovladati i/ili usavršiti veštine koje su značajne za rad sa svim korisnicima socijalne zaštite. Polaznici treninga će u svom budućem radu moći da prepoznaju intervencije koje primenjuju u radu sa korisnicima a koje se odnose na tehniku motivacionog intervjua što će njihov rad učiniti kvalitetnijim i fokusiranim na motivaciju korisnika na promenu. Obuku drži, preko Zooma-a,  Ljiljana Marković, specijalni pedagog. Obuka je prijavljena u Komori  socijalne zaštite kao edukacija bez provere znanja i nosi 5 pasivnih bodova.
🔸 Emocionalna pismenost 🔸
Obuka je fokusirana na emocionalnu stabilnost, jačanje kapaciteta zaposlenih kako bi na profesionalan način odgovorili na zahteve i izazove posla koji obavljaju. Emocionalna stabilnost doprinosi smanjenju stresa na poslu, boljoj atmosferi unutar kolektiva, otklanjanju emocionalnih blokada koje direktno utiču na uspeh u radu, kreiranju organizacione kulture i klime koja je podsticajna i orjentisana na kvalitet usluga. Ova obuka pruža jasne uvide i daje temelj za dalju razradu ove teme koja ima za cilj izgradnju celovite ličnosti, koja se sa životnim nedaćama i izazovima nosi na najbolji mogući način i živi život u skladu sa realnošću. Sadržaj, primeri i vežbe su tako osmišljeni da navode učesnike da dodatno promišljaju, istražuju i bave se sopstvenim usavršavanjem, kao i da iniciraju promene na organizacijskom nivou u aspektu organizacijske kulture. Obuku drže, uživo, u prostorijama Educentra, Jelena Višekruna, pedagog i Aleksandra Raičević, specijalni pedagog.  Obuka je akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i nosi 15 aktivnih bodova.
Dodatne informacije o obukama i prijave na: educentar18@gmail.com