Karijerna podrška za mlade

Karijerna podrška mladih odnosi se na proces pružanja pomoći mladoj osobi da bolje razume svoje  potrebe i interesovanja, prepozna mogućnosti i otkloni dileme  razvijajući svest o novim, drugačijim  perspektivama u odgovaranju na profesionalne izazove.

Savetovanje treba da doprinese razvijanju svesti o neophodnim veštinama za aktivno upravljanje karijerom. Savetovanje je u najvećoj meri usmereno na individualni plan i vođeno je potrebama mlade osobe. Karijerna podrška mladih sastoji se iz sledećih aktivnosti:

  • Pomoć u kreiranju ličnog karijernog plana, određivanje profesionalnih ciljeva i koraka koji vode njima
  • Aktivno traženje posla/prakse i drugih prilika za sticanje radnog iskustva
  • Donošenje odluka u vezi sa karijerom – zaposlenjem, nastavkom studija, neformalnim obrazovanjem i sl.
  • Komunikacija u poslovnom okruženju
  • Problemi u studiranju i učenju, problemi sa motivacijom (ovladavanje efikasnim tehnikama učenja, upravljanja vremenom i samomotivacije)
  • Istraživanje profesionalnih interesovanja, potreba, sposobnosti i mogućnosti
  • Pomoć pri sastavljanju radne biografije, motivacionog pisma i prijava za posao;
  • Priprema za razgovor za posao, simulacija razgovora za posao;
  • Nastavak studija, programi mobilnosti, konkurisanje za stipendiju.