Edukacije i obuke

OBUKE ZA STRUČNE RADNIKE

Educentar kreira i organizuje obuke za stručne radnike različitih sistema – socijalna zaštita, obrazovanje, pravosuđe, udruženja građana, zdravstvo.

Obuke imaju za cilj stručno usavršavanje i usvajanje praktičnih veština za rad sa korisnicima. Kako bi  ponudili kvalitetnu uslugu, a sa druge strane sebe sačuvali od profesionalnog sagorevanja, potrebno je da profesionalci koji rade u pomagačkim strukama kontinuirano razvijaju lične i profesionalne veštine koje će im  pomoći da se nose sa  izazovima u svom svakodnevnom radu.

Spisak obuka koje realizuju savetnici i stručni saradnici Educentra:

Sticanje posebnih znanja u oblasti prava deteta–  obuka koja se realizuje u organizaciji Pravosudne akademije Republike Srbije, namenjena je sudijama za sticanje licence za rad u postupcima u kojima se pojavljuju maloletnici (svedoci, žrtve, počinioci);

– Institucionalni tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju – obuka namenjena zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite koji imaju korisnike decu i mlade sa problemima u ponašanju. Cilj obuke je da profesionalci ovladaju specifičnim znanjima i veštinama koje su potrebne za rad sa ovom grupom dece i mladih,

– Podizanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama korisnika – obuka namenjena profesionalcima koji rade sa decom i mladima u sistemu socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i pravosuđa. Obuka ima za cilj upoznavanje sa pravima deteta u navedenim sistemima, zaštitom dece od zanemarivanja i zlostavljanja naročito dece sa smetnjama u razvoju;

Osnaživanje stručnih radnika Centra za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom -akreditovana obuka u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, namenjena je svim profesionalcima koji rade sa decom i mladima u sukobu sa zakonom;

Rad sa teško saradljivim korisnicimaobuka namenjena svim profesionalcima koji rade sa korisnicima, ima za cilj usvajanje tehnika i veština za prepoznavanje otpora i motivaciju korisnika.

-Razvoj intervencija za rad sa mladima i unapređenje kapaciteta organizacije – cilj obuke je usvajanje  veština za rad sa grupom dece i mladih sa problemima u ponašanju i upoznavanje procesa motivisanja klijenta za promenu.

– Jačanje veština i znanja profesionalaca u socijalnoj zaštiti za postupak intervjuisanja deteta – obuka namenjena profesionalcima koji rade sa decom i mladima u okviru sistema socijalne zaštite. Cilj obuke je da profesionalci steknu znanja o specifičnostima intervjuisanja dece.

– Veštine u radu sa korisnicima socijalne zaštite – motivaciono intervjuisanje – obuka namenjena profesionalcima koji rade sa teško saradljivim korisnicima. Cilj obuke je sticanje znanja i veština za korišćenje tehnike motivacioni intervju.

Savladavanje otpora u radu sa korisnicima – obuka namenjena profesionalcima koji rade sa klijentima/korisnicima. Obuka ima za cilj da osvesti otpore kod profesionalaca i ponudi tehnike za njihovo prevazilaženje u cilj prevencije burnout-a.

Formiranje intersektorskog tima u zaštiti dece i mladih sa problemima u ponašanju u lokalnoj zajednici – cilj obuke je  formiranje tima, sačinjavanje sporazuma o intersektorskoj saradnji, sačinjavanje i usvajanje procedura za upućivanje i izveštavanje, sačinjavanje vodiča za ustanove obrazovanja o načinima prevencije vršnjačkog nasilja i zaštite dece žrtava i dece počinioca nasilja;

Rano prepoznavanje riziko faktora kod dece u osnovnoškolskom uzrastu u cilju prevencije razvoja problema u ponašanju i ranog napuštanja obrazovnog sistema – ova obuka je namenjena profesionalcima zaposlenim u ustanovama obrazovanja a zasniva se na višegodišnjem iskustvu u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju;

Podrška zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja za primenu pravilnika o  društveno korisnom radu u školskoj sredini – ova obuka je sačinjena na osnovu Vodiča za mentore za realizaciju društveno korisnog rada kojeg su napisali članovi stručnog tima Educentra za potrebe realizacije vaspitnih naloga u uključivanje u društveno koristan rad u lokalnoj zajednici;

Prevencija vršnjačkog nasilja i zaštita dece žrtava u školskoj sredini – obuka namenjena profesionalcima zaposlenim u sistemu socijalne zaštite i obrazovanja. Ima za cilj ranu identifikaciju i prepoznavanje rizičnih faktora kod dece, umrežavanje ova dva sistema kao i razmenu iskustava.

Veština komunikacija sa decom i mladima sa problemima u ponašanju – obuka tokom koje se stiče uvid u prepreke komuniikaciji sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i usvajaju  napredne veštine za njihovo prevazilaženje, koje se mogu primenjivati u praktičnom radu sa korisnicima u cilju pružanja kvalitetnije usluge

Podrška roditelju za reuspostavljanje odnosa sa detetom, kada dete odbija kontakt usled otuđenja – obuka nudi znanja o karakteristikama roditelja koji otuđuje dete, karakteristikama deteta koje je otuđeno, karakteristikama roditelja koji reuspostavlja kontakt sa detetom, kao i o veštinama rada sa ovom grupom korisnika, u cilju ostvarivanja konstruktivne saradnje izmedju korisnika usluga i stručnog radnika Centra za socijalni rad

 

EDUKACIJE ZA STRUČNE RADNIKE, APSOLVENTE I DIPLOMCE HUMANISTIČKO-POMAGAČKIH FAKULTETA

Tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju i članova njihovih porodica – šestomesečna obuka namenjena stručnjacima koji rade sa ovom grupom korisnika. Obuka obuhvata teorijski  deo (ukupno 96  sati obuke)  i ima za cilj da osposobi stručnjake za specijalizovani rad i podršku deci sa problemima u ponašanju i članovima njihovih porodica po modelu koji se primenjuje u Educentru.

 

Više informacija o aktuelnim obukama možete videti u odeljku Aktuelno ili nas konktaktirati putem imejla educentar18@gmail.com

 

UTISCI POLAZNIKA

” Drugi put sam na obuci u EduCentru. Mnogo mi se sviđa način na koji objašnjavate stvari. Divne ste, veoma zanimljive i držite pažnju, i veoma mi se sviđa to što ilustrujete primerima.”

” Sviđa mi se što se veći deo obuke zasnovao na praktičnim iskustima.”

“Predavanje je obuhvaćeno i teorijskim i praktičnim delom kroz razgovor i iskustva ostalih učenika obuke.”

“Obuka je bila veoma eduaktivna, ostvaren je odličan kontakt između predavača i polaznika.”

“Pojašnjenje pravilnika o društveno korisnom radu i sva iskustva iz prakse koja su navele voditeljke obuke koristiće mi u daljem radu sa učenicima.”

“Najviše mi se dopala atmosfera u grupi i mogućnost razmene iskustava sa profesionalcima iz prosvete.”

“Pozitivno sam iznenađena obukom i stilom predavača, zanimljivo i korisno.”

“Pohvalila bih način predavanja i integrisanja teorije i prakse.”

“Najviše su mi koristile informacije koje se odnose na rizike, snage kao i na početnu procenu i plan usluga.”[/vc_column_text]

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]