U prvih 5 modula, polaznici su se osposobljavali za razumevanje specifičnosti problematičnog ponašanja mladih, sprovodjenje postupka procene deteta i porodica i samostalno dizajniranje i sprovodjenje tretman za decu i mlade sa problemima u ponašanju i članove njihovih porodica.

Na poslednjem, 6. modulu, svaki polaznik je, kroz studiju slučaja, integrisao stečena znanja i bio dodatno usmeren u svom praktičnom radu od strane supervizora, koji ima iskustvo u radu sa preko 600 porodica i decom koja su u riziku ili počinioci krivičnih dela i/ili decom žrtvama nasilja.